[PP-039]

Kolon Adenokarsinomunun Üreter Metastazı: Nadir görülen bir vaka

Bahadır Topuz1, Selçuk Sarıkaya1, Adem Emrah Coğuplugil1, Ebuzer Mert1, Murat Zor1, Melih Kılınç2, Selahattin Bedir1
1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

GİRİŞ: Üreterin primer adenokarsinomu nadir olarak görülmekle birlikte oranı yaklaşık %1’dir. Ayrıca üreterin metastatik karsinomu da nadirdir ve genelde meme, akciğer, mide ve prostat kanseri kaynaklıdır. Kolon adenokarsinomu kaynaklı üreter metastazı son derece nadirdir ve postmortem çalışmalarda tesadüfen saptanmıştır. Bu çalışmada amacımız, nüks kolon adenokarsinomunun sebep olduğu üreteretohidronefroz nedeniyle yapılan sistoskopide tesadüfen saptanan kolon kaynaklı adenokarsinomun üreter metastazını sunmaktır.
OLGU: 51 yaşında bayan hasta polikliniğimize sağ yan ağrısı ve sistit semtompları ile başvurdu. Rutin biyokimya tetkiklerinde kreatinin 1.4 mg/dl olarak saptandı. İdrar kültüründe enterokok üremesi gözlenmesi üzerine intravenöz antibiyoterapi başlandı. Nüks kolon kanseri nedeniyle geçirilmiş cerrahi öyküsü mevcut olan hastaya 1 sene öncesinde dış merkezde sağ üretere Double J(DJ) implantasyonu uygulanmış. DJ kateterin enkrustasyonu ihtimali nedeniyle bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi. BT’de pelvik bölgede nüks kitle, DJ’nin bir miktar enkruste olduğu ve üreter lümeninde düzensizliğe sebep olduğu saptandı. (Figür 1). Aynı zamanda BT’de sağ böbrekte grade 2-3 hidronefroz mevcuttu. Hastaya üreterorenoskopi ve DJ değişimi planlandı. Öncelikle yapılan sistoskopisinde sağ üreter orifisinde enkruste olmuş DJ kateter ve sağ üreter orifisinden mesane lümenine protrüde şüpheli tümoral dokular izlendi. Üreterorenoskopide sağ üreter lümeninde obstrksüyona sebep olan üreter orta kesimden proksimale geçişe izin vermeyen tümöral lezyon gözlendi. Üreter orta kesimden distale uzanan yaklaşık 5*2cm boyutlu üreter lümeninden protrüde kitle lezyon mevcuttu. Mesane duvarlarında ve sol üreter orifisinde tümoral oluşum izlenmedi. Tümoral dokulardan punch biyopsi alındı. DJ kateter değiştirildi. Patoloji kolon kaynaklı metastatik karsinom olarak bildirildi. 1 ay sonra gelişen sol üreterohidronefroz nedeniyle yapılan kontrollerinde pelvik bölgedeki nüks kitlenin sol üretere bası yaptığı saptandı. Bu nedenle sol üretere DJ kateterizasyon yapıldı. Hasta medikal onkoloji bölümüne konsülte edildi ve 5 Florourasil içeren adjuvan kemoterapi başlandı. Hastanın medikal tedavi süreci devam etmektedir ve hasta takip sürecine alınmıştır.
SONUÇ: Üreterohidronefroza sebep olan birçok neden bulunmakla birlikte tümöral lezyonlar nadir bir bölümü oluşturmaktadır. Üreterin primer tümörleri, üreterlere bası yapan kitleler veya üreter orifisini obstrükte eden mesane kanserleri bu duruma sebep olabilmektedir. Literatürde bildirilen az sayıda olgu bulunmakla birlikte olgumuzda da görüldüğü üzere kolonik adenokarsinomun üreter metastazları da bu duruma sebebiyet verebilmektedir. Hastaların ayırıcı tanısında tüm bu sebepler göz önünde bulundurulmalıdır.

Ureteral metastasis of colonic adenocarcinoma: A rarely seen case

Bahadır Topuz1, Selçuk Sarıkaya1, Adem Emrah Coğuplugil1, Ebuzer Mert1, Murat Zor1, Melih Kılınç2, Selahattin Bedir1
1Gulhane Research and Training Hospital, Department of Urology, Ankara, Turkey
2Gulhane Research and Training Hospital, Department of Pathology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Primary adenocarcinoma of the ureter is rare and the rate is nearly 1%. Besides metastatic adenocarcinoma of ureter is also rare and generally originates from breast, lung, stomach and prostate. Colonic adenocarcinoma-originated ureteral metastasis is extremely rare and it is detected during postmortem studies incidentally. In this study, we aimed to present ureteral metastasis of colonic adenocarcinoma that was detected incidentally during the cystoscopy performed due to ureterohydronephrosis.

CASE: 51 year-old male patient admitted to our clinic with left flank pain and cystitis symptoms.Creatinine level was 1.4 mg/dl during routine biochemical evaluation. Urine culture was positive with Enterococcus spp. and intravenous antibiotherapy was started. The patient had hystory of operation due to recurrence of colon cancer and right Double J(DJ) catheterisation was performed in another center. Computerised tomography(CT) was performed due to the risk of DJ catheter encrustation. CT revealed residual mass in the pelvic region, mild encrustation of DJ catheter and there were irregular changes in ureteral lumen.(Figure 1) Also grade 2-3 hydronephrosis of right kidney. Ureterorenoscopy and DJ exchange was planned for patient. During the cystoscopy there was encrusted DJ catheter on the right ureteral orifice and tumoral tissues protruded from right ureteral orifice. During the ureterorenoscopy, there was tumoral lesion in right ureter that caused obstruction in the mid ureteral region. There was not any pathologic lesion in bladder and left ureteral orifice. Punch biopsy was taken from the tumoral lesion. DJ catheter was exchanged. Pathology was reported as metastatic adenocarcinoma originated from colon. There was left ureterohydronephrosis on postoperative first month due to the compression of residual mass in the pelvic region. Left DJ catheterisation was performed. Patient was consulted to medical oncology and adjuvant chemotherapy was given as 5-Fluorouracil regimen. Medical therapy continues now and patient under routine follow-up.

CONCLUSION: There are lots of causes of ureterohydronephrosis and tumoral lesions are rarely seen part. Ureteral primary tumors, ureteral compression of masses and bladder cancers obstructing ureteral orifice can cause this condition. Few cases reported in the literature for colonic adenocarcinoma metastasis as in our case. These causes must be considered in the differential diagnosis.Figür 1
Figure 1

Enkruste olmuş Double J kateter ve kitle basısı
Encrustation of Double J catheter and compression of mass