[OP-001]

Vasküler Kaynaklı Erektil Disfonksiyonda Ekstrakorporeal Şok Dalgası Tedavisinin Etkinliği: Tek merkezli, randomize, prospektif çalışma

Abdulkadir Özmez, Asgar Garayev, Ateş Kadıoğlu
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Androloji Bilim Dalı

AMAÇ:
Düşük enerjili ekstrakorporeal şok dalgası (ESWT) erektil disfonksiyon (ED) tedavisinde kullanılan non-invaziv tedavi yöntemlerinden biridir. Bu çalışmada, vasküler nedenlere bağlı hafif-orta dereceli ED tanısı konulan hastalarda placebo karşılaştırmalı ESWT tedavisi etkinliğininin kısa dönem sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
HASTALAR VE YÖNTEM:
Çalışma tek merkezli, prospektif, randomize ve placebo kontrollü yürütüldü. Temmuz-Eylül 2016 tarihlerinde hafif-orta ED (IIEF-EF 17-21) ile başvuran 32 hasta çalışmaya alındı. Hastalar ESWT (n = 22) veya placebo (n = 10) grubuna randomize edildi. Çalışma 4 haftalık arınma sürecini takiben 4 haftalık tedavi (4 haftada toplam 4 kez; enerji 0.2mJ/mm2, frekansı 5Hz, impuls sayısı 3000, uygulama süresi 10dk, uygulama derinliği 15mm) ve 48 haftalık takip döneminden oluşturuldu. Tedavi aşamasında hastalara aktif veya plasebo dozuna uyarlanmış (DUOLITH SD1 Storz Medical AG, Tagerwilen, İsviçre) enerji kaynağı uygulandı. Yanıt oranı üçüncü ay IIEF skorunda artış ve SEP2,SEP3,GAQ1 ve GAQ2 (son 4 haftada 4 cinsel ilişki teşebbüsünün en az %50’sinde yeterli penetrasayon ve ereksiyon süresi) anketleri ile değerlendirildi. Yanıt alınamayan hastalar çalışmadan çıkarıldı. Çalışmada altıncı ay sonuçları incelendi.
BULGULAR:
Gruplararası karşılaştırmada demografik bilgiler arasında fark görülmedi (Tablo). Üçüncü ay yapılan değerlendirmede ESWT ve plasebo gruplarında %54.5 (n = 12) ve %10 (n = 1) olumlu yanıt elde edildi (p = 0.024). ESWT grubunda 10, plasebo grubunda 9 hasta yeterli yanıt alınamadığı için çalışma dışı bırakıldı. Bazal IIEF skorları ESWT ve plasebo gruplarında 19.9 (SD±1.5) ve 21 olarak hesaplandı. Üçüncü ve altıncı ay IIEF değerleri ESWT grubunda 24.8(SD±1.3) ve 24.1(SD±1.5), plasebo grubunda 23 ve 21 olarak hesaplandı. ESWT yapılan hastaların üçüncü ve altıncı ay IIEF skorları, başvuru anındaki IIEF skoruna göre yüksek saptandı (p=0.001 ve p=0.002; Şekil). Doppler ultrasonda saptanan kavernozal yetmezlik (veno-okluziv disfonksiyon) (p=0.029) ve uzun süreli ED'nin (p=0.024) başarıyı negativ etkilediği saptandı. Lojistik regresyon modelinde bu faktörlerin istatistiksel anlamlı prediktifliği saptanmadı (p=0.9 and p=0.234). Prostatit semptomları gelişen bir hasta antibiyotik tedavisiyle iyileşirken, PSA değeri yükselen ikinci hastada PIRADS 4 lezyon tespit edildi.
VARILAN SONUÇ:
Hafif-orta dereceli ED’den dolayı ESWT uygulanan hastalarda tedavi sonrası kısa takip döneminde IIEF skorunda istatistiksel olarak anlamlı yükselme saptandı. ESWT tedavisinin erektil fonksiyon üzerine gösterdiği olumlu etkisi, mevcut standart yöntemlere alternatif bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilirliğini göstermektedir.

Effect of Extracorporeal Shockwave Therapy on Erectile Dysfunction due to Vascular Causes: Single-centered, randomised, prospective study

Abdulkadir Özmez, Asgar Garayev, Ateş Kadıoğlu
Istanbul University School of Medicine, Andrology Department

AIM:
Low-energy extracorporeal shockwave therapy (ESWT) is one of the non-invasive treatment methods used for the treatment of erectile dysfunction (ED). In this study, it was aimed to evaluate the short-term results of ESWT treatment in patients with mild-to-moderate ED.
MATERIAL-METHOD:
This study was conducted as a single centered, randomised, plasebo-controlled study. Between July-September 2016 32 men with mild-to-moderate ED(IIEF-EF 17-21) enrolled in this study. Patients were allocated either to ESWT (n=22) or sham (n=10) groups. After a 4-week break, patients recieved treatment for 4 weeks (4 sessions in 4 weeks, energy 0.2mJ/mm2, frequency 5Hz, pulses 3000, treatment 10mins, penetration depth 15mm) and follow-up were scheduled for 48 weeks. During treatment session therapy (DUOLITH SD1 Storz Medical AG, Tagerwilen, Sweden) was administered either to ESWT or sham groups. Outcome was assessed by an increase in IIEF-EF score and improvement in SEP2,SEP3,GAQ1 and GAQ2 scores at 3rd month (sufficient penetration and erection at least in 50% intercourse attempt of 4 times in 4 weeks). Non-responders excluded from study. Outcome of the 6th month of treatment was evaluated.
RESULTS:
No significant results were detected for demographic values between treatment groups(Table). Success rate of 54.5%(n=12) and 10%(n=1) was noted in ESWT and sham groups at the 3rd month(p=0.024). Patients with failure excluded from study. Baseline IIEF-EF scores were 19.9 (SD±1.5) and 21 in ESWT and sham groups. Mean IIEF scores at 3rd and 6th months were 24.8(SD±1.3) and 24.1(SD±1.5) in ESWT, 23 and 21 in sham groups. IIEF scores at 3rd and 6th month in ESWT group showed significant increase from baseline values (p=0.001;p=0.002;Figure). Doppler finding of cavernosal dysfunction (veno-oclusive dysfunction) and long-term ED were negatively related to the treatment failure(p=0.029;p=0.024), while these factors did not predict success in logistic regression (p=0.9;p=0.234). One patient recieved an antibiotherapy due to prostatitis, while other demonstrated PSA increase which was later revealed a PI-RADS 4 lesion.
CONCLUSION:
Short-term results of ESWT showed significant increase of IIEF-EF score in mild-to-moderate vascular ED. A positive effect of ESWT on the ED shows that it can be used as an alternative treatment to standard methods.



Şekil. ESWT uygulanan grubun IIEF skorlarının karşılaştırılması.
Figure. Comparison of IIEF-EF scores in the ESWT subgroup.

IIEF1 - ilk başvuru
IIEF2 - üçüncü ay
IIEF3 - altıncı ay

IIEF1 - baseline
IIEF2 - 3rd month
IIEF3 - 6th month



Tablo.Gruplara göre hastaların demografik verilerinin karşılaştırılması.
ParametreESWT (n = 22Plasebo (n = 10)P
Yaş (yıl), ortalama(SD)48 (9)46 (10)0.708
ED varolma süresi (ay), ortalama(SD)41 (40)68 (58)0.157
Vücut kitle indeksi (kg/m2), ortalama(SD)27 (4)25 (3)0.278
Total testosteron (ng/dl), ortalama(SD)4.67 (1.49)4.62 (1.49)0.964
Hiperkolesterolemi, n(%)10 (66.7)3 (42.9)0.376
Penil Doppler Vasküler Yetmezlik, n (%)0.242
Arteryel9 (40.9)3 (30)
Venöz4 (18.2)0 (-)
Mikst9 (40.9)7 (70)
Komorbidite, n (%)0.741
KAH1 (16.7)0 (-)
HT2 (33.3)1 (33.3)
DM3 (50)2 (66.7)
Tedaviye yanıt oranı, n (%)12 (54.5)1 (10)0.024


Table.Comparison of basic characteristics between the groups.
ParameterESWT (n = 22)Sham (n = 10)P
Age (yr), mean(SD)48 (9)46 (10)0.708
ED period (mo), mean(SD)41 (40)68 (58)0.157
Body-mass index (kg/m2), mean(SD)27 (4)25 (3)0.278
Total testosterone (ng/dl), mean(SD)4.67 (1.49)4.62 (1.49)0.964
Hypercholesterolemia, n(%)10 (66.7)3 (42.9)0.376
Penile doppler arterial insufficiency, n (%)0.242
Arterial9 (40.9)3 (30)
Venous4 (18.2)0 (-)
Mix9 (40.9)7 (70)
Comorbidities, n (%)0.741
Coronary artery disease1 (16.7)0 (-)
Hypertension2 (33.3)1 (33.3)
Diabetes3 (50)2 (66.7)
Treatment satisfaction, n (%)12 (54.5)1 (10)0.024