[PS-096]

Oturum adı: POSTER SESSION 1 | Oturum salonu: POSTER AREA | Oturum tarihi: 23 Ekim 2015 | Oturum saati: 08:00 - 13:00

Künt batın travması sonrası gelişen intratorasik böbrek: olgu sunumu

Fikret Halis1, Turan Yıldız2, Hacı İbrahim Çimen1, Adil Emrah Sonbahar1, Hüseyin Aydemir1, Şükrü Kumsar1, Osman Köse1, Ahmet Gökçe1
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ABD Sakarya

AMAÇ: Genitoüriner sistem hasarlarının bir çoğunun sebebi batın travmasıdır. Künt batın travması sonrası renal arter hasarı ve intratorasik böbrek insidansı oldukça düşüktür. Travmatik intratorasik böbrek ise son derece nadir görülür. Travmatik posterior diafram rüptürüne bağlı intratorasik böbrek olgumuzu sunduk.
OLGU: On iki yaşında erkek hasta motorlu araç kazası sonrası acil servise getirildi. Nakil esnasında kan transfüzyonu yapılmış, üretral sondası takılmıştı. Üretral sondanın hematürik olduğu görüldü. Hastanın fizik muayenesinde hipotansiyon (90/50 mm Hg), taşikardi (140/dk) ve azalmış O2 basıncı (sPO2=90) saptandı. Pelvik ağrı ve subkutanöz hematom tespit edildi. Buna ek olarak karın palpasyonunda ağrı ve defans saptandı. Sol akciğerde solunum seslerinin olmadığı görüldü. Pelvik grafide sol pelvik fraktür, akciğer grafisinde ise sol hemopnömotoraks ve 2 kotta kırık saptandı. Bilgisayarlı tomografi (BT) ile hemopnömotoraks doğrulandı ve sol diyafram rüptürü ve sol böbrek herniasyonunu ortaya çıkardı (Şekil 1). Buna ek olarak dalak rüptürüne bağlı batında yaygın sıvı tespit edildi. Stabilizasyon için kan transfüzyonu yapıldı, gögüs tüpü takıldı. Sıvı kaybı yerine konarak vital bulguların stabilizasyonu sağlandı. Hastaneye kabulden sonraki 4. Saatte tanısal laparotomi uygulandı. Operasyonda posterior diaframdan herniye olan böbrek ve kan kolleksiyonu görüldü. Renal pedikülde gözle görülür bir hasar saptanmadı. Böbrek normal lokalizasyonuna geri alındı ve ureteral hasar olup olmadığı intraoperative üreteropyelografi ile kontrol edildi. Üriner sistemde herhangi bir ekstravazasyon gözlenmedi. Ardından diyaframdaki hasar onarıldı. Hastanın klinik parametreleri postoperative dönemde düzeldi.
SONUÇ: Diyaframatik rüptür ve böbrek herniasyonu oldukça nadir olsa da, künt travma sonrası posterior mediastende bir kitle tespit edildiğinde ayrıcı tanıda mutlaka akılda tutulmalıdır.

Intrathoracic kidney after blunt abdominal trauma: a case report

Fikret Halis1, Turan Yıldız2, Hacı İbrahim Çimen1, Adil Emrah Sonbahar1, Hüseyin Aydemir1, Şükrü Kumsar1, Osman Köse1, Ahmet Gökçe1
1Sakarya University School of Medicine Department of Urology Sakarya
2Sakarya University School of Medicine Department of Pediatric Surgery Sakarya

INRODUCTION: Abdominal trauma is responsible for the most of genitourinary injury. The incidence of renal artery injury and intrathoracic kidney is quite low in patients who present with blunt trauma experiencing damage. The traumatic intrathoracic kidney is an extremely rare case. We presented intrathoracic kidney case after traumatic posterior diaphragmatic rupture.
CASE: A twelve year-old boy was redirected to the emergency department after being involved in a motor vehicle accident. Upon arrival, a blood transfusion was given, and a urethral catheter was inserted, revealing macroscopic hematuria. The physical examination revealed hypotension (90/50mmHg), tachycardia (140/min) and decreased partial O2 pressure (SPO2=90). Pelvic pain and a subcutaneous hematoma were detected. Furthermore, abdominal pain and guarding were observed during palpation. Auscultation revealed absent breath sounds over the left chest. A left-sided pelvic fracture was detected in pelvic X-ray. Chest X-ray revealed a left hemopneumothorax and two costal fractures. CT scan confirmed the hemopneumothorax and revealed a left diaphragmatic rupture and left kidney herniation (Figure 1). In addition, a laceration to the spleen was observed with widespread fluid collection in the abdomen. During stabilization, a blood transfusion was given in the emergency department. A chest tube was inserted in order to relax breathing. Stabilization of vital signs was achieved by replacing the patient’s fluid deficit. An exploratory laparotomy was performed for the diaphragmatic rupture in the fourth hour of admission. The operation revealed a collection of blood and a herniated left kidney through the posterior diaphragm, as seen on CT scan. There was no observable trauma to the renal pedicle. The kidney was repositioned to normal location, and the ureteral rupture was controlled by contrast ureteropyelography under fluoroscopic guidance. No urinary extravasation was detected along the urinary system, from the ureteropelvic junction to the bladder. Subsequently, the diaphragmatic defect was repaired. Postoperative follow-up revealed normalization of clinical parameters.
CONCLUSION: Although it is a rare condition, diaphragmatic rupture and kidney herniation should remain apart of the differential diagnosis when a mass is seen in posterior mediastinum on the CT scan after blunt trauma.Sol diyafram rüptürü ve sol böbrek herniasyonun BT görüntüsü.
CT scan imaging of left diaphragmatic rupture and left intrathoracic kidney