[PS-005]

Oturum adı: POSTER SESSION 1 | Oturum salonu: POSTER AREA | Oturum tarihi: 23 Ekim 2015 | Oturum saati: 08:00 - 13:00

Fournier Gangreni'nin Nadir Komplikasyonu: İntraperitoneal Mesane Perforasyonu

Ercan Yuvanç1, Devrim Tuğlu1, Serhan Gür1, Faruk Pehlivanlı2, Oktay Aydın2, Erdal Yılmaz1, Ertan Batislam1
1Kırıkkale Üniversitesi, Üroloji AnaBilim Dalı, Kırıkkale
2Kırıkkale Üniversitesi, Genel Cerrahi AnaBilim Dalı, Kırıkkale

GİRİŞ: Fournier gangreni(FG), fasya ve cilt altı dokunun nekrozu ile kendini gösteren, nadir görülen, ilerleyici ve ölümcül seyredebilen bakteriyel bir enfeksiyondur. Dokularda hızla yayılan nekroz sıklıkla sistemik sepsise, toksik şok sendromuna ve multiorgan yetmezliğine neden olur.
OLGU: 59 yaşında, 5 yıl önce rektum kanseri nedeniyle opere ve radyoterapi alan, kolostomili, DM’u olan hastanın genel durum bozuk, göbek altı alandan başlayan skrotuma ve perianal bölgeye uzanan ekimotik alanı vardı. Laboratuvar olarak CRP:605 mg/L, Hb: 6,8 g/dL, Alb: 2,02 g/dl, Na: 131mmol/L, K: 5,98mmol/L, Üre: 243mg/dl, Kre: 9,39mg/dl ‘idi. Hastanın çekilen abdominal tomografisinde S4 distalinden başlayarak distaldeki sakral ve koksigeal segmeti tutan yaygın dekstrüktif yumuşak doku kitlesinin eşlik ettiği yaklaşık 7x8x7cm boyutlarında, cilde fistülize olduğu izlenen, kitle lezyonu mevcuttu (metastaz?). Mesane duvarında 7mm’ye varan duvar kalınlaşması mevcuttu. Mesane anterior duvarı ile karın ön duvarı posterior kısmı arasında içinde hava değerleri olan kontrast madde verilmediği için sıvı koleksiyonu mevcuttur. Mesane kubbesinde mesane lümeni ile tariflenen koleksiyon ile ara plan değerlendirilememesi üzerine mesane kontrast madde ile dolduruldu ve tekrar abdominal tomografisinde mesane kubbesinden peritoneal perforasyona bağlı kontrast madde kaçışı gözlendi. Bunun üzerine hastaya bilateral nefrostomi takıldı. Hastanın böbrek fonksiyonları Üre: 54mg/dl, Kre:0,89mg/dl olarak düzeldi. Fakat ek morbiditeleri sebebiyle yoğun bakım takiplerinin 11. gününde hasta kaybedildi.
TARTIŞMA: FG’i tipik olarak kadınlarda labium bölgesinden, erkeklerde skrotum bölgesinden başlar ve perineal, gluteal ve karın bölgesine hızlı bir şekilde yayılır. FG’ne en sık iskiorektal apseler neden olmaktadır. Diğer anorektal kaynaklı etyolojik faktörler arasında, perianal apse, divertikül perforasyonu, kanser, rektal perforasyon, perfore akut apandisit, anal dilatasyon, anal fistül ve boğulmuş inguinal fıtık sayılabilir. Ürogenital kaynaklı lezyonlar içinde en sık görülen etyolojik faktörler, üretral stenoz ve enstrüman kullanımıdır. DM, malignensi, morbit obezite en sık rastlanan predispozan etkenlerdir. Etken patojen ne olursa olsun, başlangıç döneminde nekrozlu alanın üzerindeki deride tutulum olmadığı için erken tanı oldukça zordur. Bu dönemde, ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi incelemesi cilt altı dokudaki birikimlerin görüntülenmesi açısından gereklidir. Erken dönemde tedavi edilmediği taktirde, FG’nin morbiditesi ve mortalitesi oldukça artmaktadır. Şimdiye kadar ki literatür tarandığında FG’nin komplikasyonları arasında mesane perforasyonuna rastlanmamıştır. Bizim hastamızda da metastatik kanser, DM, peritoneal mesane perforasyonu gibi FG’i mortalitesini artırıcı etkenler olması nedeniyle hasta kaybedilmiştir.

Fournier's gangrene is a rare complication: Intraperitoneal bladder perforation

Ercan Yuvanç1, Devrim Tuğlu1, Serhan Gür1, Faruk Pehlivanlı2, Oktay Aydın2, Erdal Yılmaz1, Ertan Batislam1
1Department of Urology, Kirikkale University, Kirikkale, Turkey
2Department of General Surgery, Kirikkale University, Kirikkale, Turkey

INTRODUCTION: Fournier's gangrene is a rare, progressive and fatal bacterial infection manifested by fascia and subcutaneous necrosis.
CASE: We present a case of bladder perforation secondary to Fournier's gangrene. About 5 years who have had surgery and radiotherapy history due to colorectal carcinoma and with a history of type II DM of 59-year-old male patient was referred to the emergency services with preliminary diagnosis of Fournier gangrene and impaired general condition. Urine output was not observed in the patient with inserted urethral catheter. Patient had extensive ecchymotic area beginning from under of belly and extending to the scrotum and perianal region. In the evaluation, the penile body, penile urethra and scrotum were found destructed. Patients urethral catheter could be inserted into penis root of exposed urethral opening. Laboratory evaluation of patient: CRP: 605 mg/L, hemoglobin: 6.8 g/dL, Alb: 2.02 g/dL, Na: 131 mmol/L, P: 5,98 mmol/L, urea: 243 mg/dL, Crea: 9.39 mg/dl, respectively. Patient's abdominal CT was present in about 7x8x7cm size destructive soft tissue mass starting from the distal S4 and extending to sacral and coccygeal segment with skin fistula (metastasis?). Air and liquid collection value is available between the bladder anterior wall and the posterior part of front abdominal wall. Badder was filled with the contrast agent by retrograde ureteral catheter and in repeated abdominal tomography, contrast agent escape was observed intraperitoneally due to the bladder dome perforation. Then, bilateral percutaneous nephrostomy was inserted with USG. The patient's kidney function improved; urea: 54 mg/dL, Crea: 0,89 mg/dl. Fournier's gangrene debridman was applied to genital, perianal and gluteal region with aggressively in large areas.
CONCLUSION: FG typically begins in the women labia and in the male scrotum and spread quickly to the perineal and gluteal region and abdominal area. During this period, ultrasonography and computed tomography is necessary for displaying the accumulation of subcutaneous tissue. Clinically suspicious approach allows early treatment. So far, the literature was examined for FG complications, there was no observed bladder perforation. Our FG patient died due to mortality boosting factors such as metastatic cancer, diabetes and intraperitoneal bladder perforation.İntraperitoneal Kaçak
Intraperitoneal leakMesane Perforasyonu
Bladder Perforation